úterý 26. ledna 2010

Komunitní školy ve Velké Británii


Cílem koncepce školského systému Velké Británie je, aby do roku 2010 byly všechny školy komunitní. Ve Velké Británii se mluví o komunitních školách jako o „rozšířených školách“. Proběhly zde rozsáhlé výzkumy a na základě jejich výsledků byla vytvořena koncepce, která podpoří rozšiřování služeb poskytovaných školou jako reakci na poptávku v místních komunitách. Byly vytvořeny principy, které by měly být na komunitních školách dodržovány.

Zavádění komunitních škol ve Velké Británii probíhá za plné podpory vlády a agenda je zpracována legislativně. Vláda pověřila v roce 2005 nevládní organizaci ContinYOU(založena v roce 1980 jako Rozvojové centrum komunitních škol), aby poskytovala technickou pomoc všem vzdělávacím úřadům v Anglii, Walesu a v Severním Irsku, které pomáhají státním školám v přeměně na školy komunitní. ContinYou je rozvojová agentura, která zkouší nové přístupy, šíří jejich výstupy a poskytuje služby.
ContinYou vychází ve svém programu ze tří pilířů:

  • Učení je mnohem více než to, co se děje ve škole,

  • Učení je celoživotní proces

  • Přístup ke vzdělání je klíčový faktor k dosažení sociální spravedlnosti
V roce 1993 byla ve Velké Británii založena školní inspekce, která významně působí v oblasti ověřování zajištění principů komunitního vzdělávání na školách. Každá škola si ale stanoví své cíle, ke kterým chce dojít, a na základě jejich plnění je hodnocena. Škola navazuje partnerství s místními organizacemi, které se podílejí také na rozhodování.

Vláda přiděluje finanční prostředky na funkci koordinátora komunitního vzdělávání. Proces přeměny škol na komunitní probíhá postupně. Průběžně jsou výsledky komunitní činnosti školy monitorovány a vyhodnocovány. V současné době už je k dispozici spousta materiálů, kde jsou nasbírané zkušenosti analyzovány a využívány v dalším procesu uvádění koncepce do praxe. Zkušenosti z prvních pěti let zavádění komunitních škol byly zpracovány a vydány knižně.

První zkušenosti ukázaly, že bude třeba provést personální reformy a změnit postavení učitele ve škole. Učitelů byl nedostatek, nebyli dostatečně motivováni a ze školství odcházeli. Výzkumy byly zaměřeny na to, jak situaci řešit. Výsledky ukázaly, že učitel pracuje 60 – 70 hodin týdně. To bylo třeba změnit. Podrobně byly analyzovány činnosti, které učitel musí ve škole vykonávat. Zjistilo se, že některé úkoly nemusí být nutně prováděny pedagogickým pracovníkem. Proto bylo umožněno zaměstnat ve školách pomocníky. Učitelům se odlehčilo a začali se více věnovat pedagogické činnosti.

Dalším principem, který se ukázal jako velmi důležitý, bylo zlepšení spolupráce všech složek, které ovlivňují výchovu dítěte. V prvé řadě samozřejmě rodiny, ale také ostatních organizací, které s dítětem pracují. Přístup k dítěti nemůže být vnímán pouze z pohledu jeho vzdělávacích, tedy školních potřeb, ale také sociálních. Vznikl odbor služeb pro děti a dětské správní rady, jejichž prostřednictvím se sdružují finanční prostředky na podporu služeb pro děti a je lépe zajištěno jejich efektivní využití. Cílem je, aby všem dětem byly dány rovné šance na vzdělávání.
Jak k tomu podotýká Pam Boyd, zástupkyně ředitele ContinYou UK a vedoucí pobočky ve Walesu: "Pouhé zkvalitnění procesu učení a vyučování ke zlepšování studijných výsledků nestačí. I to nejlepší učení a nejlepší vzdělávání nezapojuje spodních 10 procent dětí, které mají specifické potřeby. K tomu, aby byly zapojeny všechny děti, je třeba vnímat všechny potřeby dítěte. V současnosti je prokázáno, že výsledky dětí v komunitních školách jsou dvakrát lepší než národní průměr v celé zemi."
ML

Další informace o komunitních školách ve Velké Británii naleznete na následujících odkazech: http://www.modernivyucovani.cz/temata/zahranicni-zkusenosti/94-nnost-komunitn-kol-komunitnkoly-v-briti-a-praze.html

Žádné komentáře:

Okomentovat