neděle 24. ledna 2010

Komunitní vzdělávání v zahraničí - 1. část


Ve světě je podpora konceptu komunitní školy a komunitního vzdělávání jako celku na různé úrovni. V mnoha zemích existují snahy o propojení školy a komunit, ve kterých působí, o jejich otevření veřejnosti a rozšíření jejich působnosti mimo vzdělávání dětí. Tyto snahy jsou na různém stupni vývoje a dostává se jim různé podpory ze strany veřejnosti, samospráv, ministerstev a vlády. Tam, kde se komunitní vzdělávání stalo běžnou součástí života, existuje velká podpora rozšiřování této myšlenky, není však snadné získat pro tento styl práce nezainteresované osoby nebo instituce. Je to dlouhodobý proces, který stojí velké úsilí, ale podle zkušeností od nás i ze zahraničí, rozhodně stojí za to ho vynaložit.

Analýza prostředí

Důležitým faktorem pro spuštění projektů komunitního vzdělávání je nepochybně znalost prostředí a jeho potřeb. Budeme-li vycházet z toho, že základním cílem snažení škol, tedy i komunitních škol a tím pádem i komunit, je zlepšení života dětí, mělo by být tedy společným zájmem těchto aktérů vyvíjet aktivity, které budou takto směřovány.
V Nizozemí školy vytvořili pedagogický rámec, který definuje obecné cíle pro školy, ze kterých komunitní školy vycházejí. Jeho pilířem je učení pro skutečný život a ve skutečném životě. Učení má potom smysl nejen pro děti samotné, ale i pro celou komunitu. Opět je nutné vycházet z prostředí, analyzovat ho a vyhledávat aktivity, se kterými je dobré dále pracovat ve prospěch žáků, veřejnosti, organizací a institucí, které v lokalitě působí.

V Belgii (Flandrech) byla komunitní škola vyhlášena oficiálním programem, ke kterému se mohly školy přihlásit. Na začátku bylo ovšem nutné vysvětlit koncept komunitní školy, její cíle a důležitost pro rozvoj dětí. I zde byla jedním z důležitých faktorů myšlenka propojit práci různých organizací a sektorů, které se zabývají práci s dětmi a pro děti a jejichž aktivity mohly v některých případech být konkurenční nebo ne příliš efektivní. Bylo nutné dojít ke shodě na společném rámci tak, aby hlavním cílem bylo zlepšení života dětí.

Se stejnou myšlenkou se setkáváme i ve Velké Británii, kde se ukázalo jako velmi důležité zlepšit práci všech složek, které ovlivňují výchovu dítěte a výsledkem tohoto snažení byl vznik odboru služeb pro děti a dětské správní rady, jejichž prostřednictvím se sdružují finance na podporu služeb pro šance na vzdělávání. Výzkumy ukázaly, že zkvalitnění procesu učení není dostačující pro zlepšení studijních výsledků, ale je nutné vnímat a uspokojovat i další potřeby dětí. Výsledky dětí v komunitních školách v Británii se ve výzkumech ukázaly dvakrát lepší než národní průměr.

Situace v USA vychází do velké míry z partnerství mezi školou a místními občany a silné roli rodičů jako partnerů dětí, kteří jim pomáhají získat vzdělání. Vzhledem k etnickému i sociálnímu složení žáků hrají školy důležitou roli v podpoře rodiny a jejích potřeb. Škola integruje služby nejen vzdělávací, ale i sociální a zdravotní. Komunitní školy se zaměřují i na vzdělávání rodičů a ostatních dospělých v komunitě a podle potřeb dané komunity nabízí podporu.

Žádné komentáře:

Okomentovat