sobota 31. prosince 2011

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Stejně jako byl rok 2011 rokem zaměřeným na dobrovolnictví, tak rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Vyzývá k zamyšlení nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní.

Aktivní stárnutí pomůže generaci „baby boomers“ (narozeným v období zvýšené porodnosti po druhé světové válce) a těm, kteří se v nadcházejících letech pomalu začnou mezi seniory řadit:
  • zůstat déle v zaměstnání a podělit se o cenné zkušenosti
  • aktivně se podílet na chodu společnosti
  • žít déle ve zdraví a spokojenosti
Ve společnosti, kde se podíl seniorů rapidně zvyšuje, hraje velmi důležitou úlohu mezigenerační solidarita.
Její prosazování představuje výzvu pro politiky i ostatní zúčastněné strany, kteří musí vytvářet příznivé prostředí pro aktivní stárnutí jako takové a umožnit seniorům nezávislost. Touto cestou je třeba se ubírat v oblasti zaměstnanosti, zdravotní péče, sociálních služeb, při vzdělávání dospělých, dobrovolnictví, v bytové politice, v oblasti informačních technologií i v dopravě.


Tento Evropský rok má na problematiku upozornit a pomoci najít vhodná řešení. Především má pak inspirovat tvůrce politik i ostatní k vytýčení jasných cílů, které budou postupně plnit. O tématu roku 2012 nestačí pouze debatovat – je třeba vytvářet reálné výsledky.

Každá zúčastněná země (tj. 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) jmenuje svého národního koordinátora, který bude odpovídat za organizaci činnosti v příslušné zemi, podílet se na propagaci místních a regionálních aktivit a usilovat o to, aby se do aktivit souvisejících s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity zapojily všechny zainteresované strany. Zároveň předloží Evropské komisi pracovní program, v němž budou nastíněny činnosti, které daná země v roce 2012 v rámci Evropského roku plánuje.

Za Českou republikuje je tímto koordinátorem Ministerstvo práce a sociálních věci, konkrétně Odbor pro sociální služby a sociální začlenění, Oddělení pro politiku sociálního začleňování. Konkrétní plán aktivit nazvaný "Návrh aktivit k zajištění realizace Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice" naleznete  zde. V jeho rámci bude realizován individuální projekt v oblasti podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, bude spuštěn dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností a řada dalších akcí.

Výraznou měrou se do aktivit v rámci Evropského roku aktivního stárnutí zapojí také samospráva, která naváže na již započeté iniciativy. Například v Brně byla již v roce 2011 zahájena realizace „Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně“. Další konkrétní již probíhající iniciativou je i projekt „Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející sociální krizi v České republice a v Evropě“, který realizuje Evropská rozvojová agentura v partnerství s hl. m. Prahou.

Není pochyb o tom, že výraznou úlohu by v rámci proseniorských aktivit, zejména směrem k posilování mezigenerační solidarity, mohly (a měly) sehrát školy. Konkrétní příklady dobré praxe se jistě najdou. Tak o nich zase někdy příště. Anebo využijte možnost komentářů a podělte se o své zkušenosti již teď.